Header

Świetlica szkolna

ROK SZKOLNY 2019/20

Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy szkolnej:

mgr Joanna Asztęborska

mgr  Anna Lisiecka-Czernik

mgr Lucyna Kozieł

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Codziennie w godz. 7.00- 8.00 oraz w  poniedziałek, wtorek, środę w godz. 12.30- 16.00,  czwartek, piątek w godz. 11.30- 16.00

 uczen-ruchomy-obrazek-0006 uczen-ruchomy-obrazek-0038 uczen-ruchomy-obrazek-0050

RAMOWY PLAN DNIA:

7:00 – 8:00- zajęcia indywidualne przy stolikach, przygotowanie do lekcji, śniadanie

11:30 – 12:30- zbiórka dzieci, zabiegi higieniczne, obiad, II śniadanie, swobodne zabawy na dywanie.

12:30 – 13:30 – obiad, odrabianie zadań domowych

13:30 – 14:30:

poniedziałek- zajęcia plastyczne

wtorek – ,,czytanie na dywanie”

środa- gry i zabawy grupowe, zajęcia z głośnego czytania

czwartek- zajęcia w pracowni komputerowej

piątek- świetlicowe  konkursy i turnieje

14:30 – 16:00- swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek , rebusów, kolorowanki, zajęcia z głośnego czytania,  porządkowanie sali.

Regulamin świetlicy szkolnej

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach.
 2. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na boisku i placu zabaw.
 4. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.
 6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 7. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.

2. Założenia organizacyjne

 1. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z klas I-III, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym po zajęciach lekcyjnych.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z kl IV – VI.
 3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 4. Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka
 5. Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.
 6. Wszelkie jednorazowe zmiany o sposobie powrotu dziecka do domu, przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 7. Rodzic odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinien zawiadomić o tym świetlicę.
 8. Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 7:00 do 8:00 oraz po lekcjach od 11:30 do 16:00
 10. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka
 11. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien zawiadomić świetlicę na tel: 32-271-28-66
 12. Po godz 16:00 w sytuacji nieodebrania dziecka i braku kontaktu z rodzicami, wychowawca powiadamia o sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie stosowne działania według procedur.
 13. W przypadku kilkukrotnego zdarzenia zostanie z rodzicem spisane stosowne oświadczenie z zaistniałego zdarzenia.
 14. Dziecko przekazywane jest rodzicowi lub osobie upoważnionej przez rodzica osobiście przez nauczyciela wychowawcę.
 15. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko z chwilą odebrania go przez upoważnione przez nich osoby, bądź z chwilą opuszczenia świetlicy przez dziecko na podstawie pisemnej informacji, że dziecko wraca do domu samo.
 16. Samodzielny powrót dziecka do domu jest możliwy jedynie za pisemną zgodą rodziców.
 17. Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu, bądź osoba ta przejawia zachowania agresywne. W takim przypadku wychowawca ma obowiązek skontaktować się z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną przez rodzica do odbioru dziecka. W razie wyczerpania wszelkich możliwości wychowawca ma obowiązek powiadomić o sytuacji Dyrektora placówki oraz skontaktować się z Policją.
 18. Zachowanie ucznia w świetlicy szkolnej ma wpływ na ocenę z zachowania.

3. Prawa i obowiązki wychowanków.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrobieniu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do :

 1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

 

 

 

 

 

 

Skip to content